IMG_20200821_093003
IMG_20200821_092710
IMG_20200821_092601
Trieda Medvedíci

Pozývame všetky deti s rodičmi na tvorivé dielničky dňa 26.3. /t .j. pondelok/ o 17.00, kde si môžete vyrobiť rôzne ozdoby k Veľkej noci. Každá trieda bude mať dielničky vo svojej triede.

Prineste si vyfúknuté vajíčka.

Riaditeľstvo MŠ v Kráľovej pri Senci oznamuje rodičom, že v dňoch 9.4.2018 /od 8.00 - 12.00/ a 10.4.2018 /od 12.30 - 16.30/ sa uskutoční zápis detí do predprimárneho zariadenia na školský rok 2018/2019. Na zápis je vhodné prísť aj s dieťaťom a priniesť si prefotenú kartičku poistenca.

Podmienky prijímania detí do MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej

dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z., umožňuje ale neukladá ako povinnosť pokiaľ materská škola na prijatie takéhoto dieťaťa nemá vytvorené vhodné podmienky/ personálne, priestorové, materiálne.../ O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Prijatie dieťaťa

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy rodičia dostanú do 30. júna 2018.