Zápis do MŠ

08.03.2018

Riaditeľstvo MŠ v Kráľovej pri Senci oznamuje rodičom, že v dňoch 9.4.2018 /od 8.00 - 12.00/ a 10.4.2018 /od 12.30 - 16.30/ sa uskutoční zápis detí do predprimárneho zariadenia na školský rok 2018/2019. Na zápis je vhodné prísť aj s dieťaťom a priniesť si prefotenú kartičku poistenca.

 

 

Podmienky prijímania detí do MŠ

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej

dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z., umožňuje ale neukladá ako povinnosť pokiaľ materská škola na prijatie takéhoto dieťaťa nemá vytvorené vhodné podmienky/ personálne, priestorové, materiálne.../ O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.


Prijatie dieťaťa

 

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy rodičia dostanú do 30. júna 2018. 

Please reload

Najnovšie aktuality

April 6, 2020

Please reload

Archív

Please reload

Kráľová pri Senci 560, 900 50 Kráľová pri Senci

©2018 Materská škola Kráľová pri Senci

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now